درب فلزی نوشابه های شیشه ای ...
باز هم از کاربردهای بشقاب ی...
با ترکیب تور به رنگهای فیرو...
ماکت سازی واقعا نیاز به تخص...
bloger-article

Featuring Top 1/%cat_% of دفترچه یاداشت ها و خاطرات

تعین جنسیت جنین از روی تقویم چینی

CH

تقویمی که در زیر آمده است در یکی از مقبره های راهبان چینی کشف شده است . باستان شناسان پس از بررسی آن کشف کردند که از روی این تقویم می توان جنسینت جنین را تعیین کرد . روش کار بدین صورت است که سن مادر را در ستون عمودی پیدا کنید . سپس ماه تولد جنین را در ستون افقی بالا پیدا کنید . نقطه تلاقی این دو محور جنسیت جنین را نشان می دهد . M نشان دهنده ی فرزند پسر و F فرزند دختر می باشد . جالب اینجاست که دقیقا درست هم از آب در می

ادامه مطلب تعین جنسیت جنین از روی تقویم چینی

khordkon-4

نویسندگان سایت