دوره آموزش رایگان ساخت انوا...
\r\n\r\nاگر مدیر شرکت هستید امروز...
دانلود نرم افزار  مدیریت شر...
cms حروف اول عبارات Content Managemen...
سیستم تولید فیش حقوق برای ک...
c

لیست ip های اسپم و مزاحم

سلام

آی پی ها زیر مزاحم هستند و پیام های تبلیفاتی در نظرات سایت ها و…. درج می کنند می توانید آنها را غیر فعال کنید

در وردپرس در به روش زیر

تنظیمات – گفتگوها -سیاه‌نامه‌ی دیدگاه‌ها

لیست زیر را در وارد و ذخیره نمایید تا شر انها خلاص شوید .به همین روش هر آی پی اسپمی دیدید وارد به لیست اضافه نمایید

۴۶.۱۶۱.۴۱.۲۷
۱۴۶.۱۸۵.۲۳۴.۴۸
۱۴۶.۱۸۵.۲۳۴.۴۹
۷۰.۲۴۸.۲۸.۲۰۴
۱۷۸.۶۳.۶۳.۲۱۰
۱۷۸.۷۳.۱۹۳.۱۲۱
۱۷۸.۷۳.۲۱۸.۷
۸۸.۹۹.۱۸.۷۸
۱۰۴.۲۰۷.۱۴۲.۹۳
۴۶.۲۴۶.۸۶.۲۰۲
۴۶.۱۶۱.۴۱.۳۲
۱۹۵.۲.۲۴۰.۱۰۵
۸۸.۹۹.۱۸.۷۷
۱۰۹.۸۶.۷۲.۱۳۷
۴۶.۲۴۶.۸۱.۲۰۹
۳۱.۱۸۴.۲۳۸.۱۰۱
۱۴۸.۲۵۱.۱۷۴.۱۶۲
۳۱.۱۸۴.۲۳۸.۱۰۳
۱۹۵.۲۱۱.۱۵۴.۱۶۹
۱۶۳.۱۷۲.۳۴.۸۳
۴۶.۲۴۶.۱۰.۱۷۲
۱۹۵.۲.۲۴۰.۱۰۳
۲۰۸.۶۶.۱۶.۶۵
۴۶.۱۶۱.۴۱.۱۹۹
۴۶.۱۶۱.۴۱.۳۱
۵.۱۱۷.۲۴۶.۱۰۵
۶۳.۱۴۱.۲۴۸.۲۸
۲۱۳.۲۳۸.۱۷۵.۲۹
۱۷۸.۱۵۰.۱۴۲.۱۲۹
۱۹۵.۲.۲۴۰.۱۰۱
۲۱۹.۱۳۷.۸۸.۱۲۳
۲۲۲.۷۷.۱۰۱.۵۸
۹۳.۱۸۲.۱۵۶.۱۲
۱۰۷.۱۵۰.۴۲.۳۴
۱۰۷.۱۵۰.۴۲.۳۷
۱۰۷.۱۵۰.۴۲.۳۶
۸۲.۹۴.۲۵۱.۲۲۷
۹۱.۲۰۷.۲۰.۷
۵۴.۸۶.۸۶.۲۱۸
۱۰۷.۱۴۷.۸.۲۳۷
۱۶۰.۴۶.۲۵۰.۱۳
۹۱.۲۳۶.۷۴.۱۱۴
۱۱۸.۹۷.۹۵.۱۸۲
۱۸۲.۴۸.۴.۴۴
۱۰۹.۹۰.۱.۱۸۷
۱۸۰.۲۱.۱۰۸.۱۸۰
۱۹۵.۲.۲۴۰.۱۰۶
۹۱.۲۳۶.۷۵.۹۷
۱۱۷.۲۶.۲۷.۵۷
۹۱.۲۳۶.۷۵.۷۸
۱۷۵.۴۴.۳۰.۸۵
۴۶.۲۲.۱۶۶.۲۱۳
۶۳.۱۴۱.۲۴۳.۷۰
۶۳.۱۴۱.۲۴۸.۲۷
۶۳.۱۴۱.۲۴۳.۶۹
۱۸۸.۱۴۳.۲۳۲.۱۱۱
۶۳.۱۴۱.۲۴۰.۱۴۱
۱۵۹.۲۲۴.۱۶۰.۴۲
۱۱۲.۵.۲۳۴.۵۲
۶۳.۱۴۱.۲۴۳.۶۸
۶۳.۱۴۱.۲۴۰.۱۳۹
۱۱۲.۵.۲۳۴.۱۷۱
۹۵.۲۱۵.۰.۲۷
۲۲۱.۲۳۲.۵۶.۷۲
۳۱.۲۰۴.۱۵۴.۱۶۰
۹۴.۲۳.۲۳۸.۲۲۲
۱۹۸.۲۷.۶۴.۱۲۵
۲۰۸.۱۷۷.۷۶.۱۸
۹۱.۲۰۰.۱۳.۱۰۰
۱۴.۱۵۰.۷۳.۴۴
۲۱۹.۱۳۶.۱۰۱.۲۴۵
۱۹۲.۱۸۷.۱۱۹.۲۲۰
۱۸۳.۵.۱۴۱.۲۲
۱۹۸.۲۰۴.۲۴۱.۷۵
۱۹۲.۱۸۷.۱۱۹.۲۱۱
۱۸۸.۱۴۳.۲۳۲.۱۲
۲۱۶.۱۵۱.۱۳۷.۳۷
۱۴.۱۴۷.۲۰۴.۱۰۵
۶۳.۱۴۱.۲۴۰.۱۳۸
۴۶.۱۶۱.۴۱.۳۴
۴۶.۲۰.۳۸.۳۹
۱۲۸.۱۱۲.۷.۹۴
۱۴.۱۵۰.۷۳.۱۳۲
۱۹۲.۱۸۷.۱۱۹.۲۱۹
۱۸۸.۱۴۳.۲۳۲.۳۱
۱۹۲.۸۵.۲۴۲.۲۵۰
۱۹۲.۱۸۷.۱۲۵.۹۸
۲۱۲.۹۵.۱۲۶.۷۷
۱۸۸.۱۴۳.۲۳۴.۱۲۷
۱۲۸.۲۰۰.۲۳۷.۱۲۶
۵۸.۶۳.۲۲.۷۶
۱۸۸.۱۶۵.۲۴۳.۴۵
۱۴۲.۵۴.۱۸۰.۲۷
۱۶۸.۶۱.۳۸.۶۰
۱۱۳.۱۱۹.۵۴.۱۶۰
۲۱۲.۱۷۹.۱۴۲.۱۹۴
۲۱۹.۱۳۶.۱۰۲.۷۰
۱۴۲.۵۴.۱۸۰.۲۶
۱۹۲.۱۸۷.۱۱۹.۲۱۰
۶۳.۱۴۱.۲۴۰.۱۴۰
www
۲۰۸.۷۰.۲۴۴.۱۷۵
۱۵۱.۱.۲۵۲.۶
۲۰۱.۲۰۹.۲۱۹.۱۹۶
۶۲.۱۱۷.۸۲.۷۴
۱۸۳.۱۴۱.۷۲.۱۳۳
۲۴.۱۷.۱۷۱.۲۴۷
۷۹.۱۵۹.۴۹.۸
۱۸۶.۲۵۱.۲۱۶.۴۹
۸۸.۱۵۱.۹۹.۲۱
۱۹۲.۱۶۳.۲۱۶.۱۳۱
۱۱۵.۲۲۸.۱۰۸.۶۲
۲۰۰.۱۰۲.۹.۱۴۶
۱۴۸.۲۵۱.۵۲.۱۸۲
۱۵۳.۱۲۰.۴۱.۱۷۰
۱۷۷.۱۲۶.۱۶۰.۶۷
۱۰۹.۲۳۲.۱۱۳.۶۷
۵۴.۲۵۴.۱۵۰.۵۲
۱۹۳.۱۳۸.۶۵.۲۱۰
۱۸۲.۲۵۴.۱۲۹.۱۲۳
۲۰۵.۱۶۲.۲۰۲.۱۳۶
۲۱۳.۱۲۵.۱۶۳.۱۳۸
۱۸۷.۴.۱۳۰.۶۶
۱۲۲.۲۱۰.۱۸۵.۱۹۹
۲۱۱.۱۵۲.۵۰.۷۰
۴۱.۲۲۳.۲۵.۶
۱۹۰.۳۷.۳۷.۹
۱۴۶.۶۴.۱۰۰.۱۱۳
۷۶.۱۸۰.۵۷.۱۷۹
۲۰۰.۱۹۵.۱۸۲.۱۹۵
۶۲.۱۴۶.۱۲۴.۱۳
۴۶.۴۴.۱۵۸.۱۲۹
۱۴۲.۴.۲۱۴.۱۷۰

مدیریت قمر

نگاشته شده توسط مدیریت قمر جهت دنبال کردن ایشان روی کلیک کنید در حال حاضر ایشان تعداد 201 مقاله ی منتشر شده دارند
مدیریت قمر درباره خودش چنین می گوید : زمانبندی مناسب مطالب ،مسائل فنی ،تلاش جهت ادامه فعالیت سایت در مسیر ، نوشتن دانسته های خود و... که باعث شده دوستان ما را با نام مدیر سایت بشناسند . وضعیت فعلی :"رشته ای بر گردنم افکنده دوست می کشد هر جا که خاطرخواه اوست"

نظر شما چیه ؟

نظرات شما را حتما خواهیم خواند

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>